Delise Music

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht

Algemene voorwaarden september 2016

Geldend ten aanzien van de overeenkomst van opdracht tussen ‘Delise’ (hierna te noemen ‘artiest’) en de ‘opdrachtgever’.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van artiest aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen artiest en de opdrachtgever.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de artiest geleverd zal worden.
 4. Artiest: Delise, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de artiest de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912

 Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen artiest en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor artiest slechts bindend indien en voor zover deze door artiest uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 Artikel 3. Aanbod

 1. Artiest doet een aanbod in de vorm van een offerte. Met opdrachtgever wordt dan ook afgesproken of het muziekstuk ook op locatie uitgevoerd dient te worden.
 2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief reistijd binnen Nederland en exclusief reiskosten binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.
 3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de artiest.
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Artiest zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet artiest een nieuw aanbod of prijsopgave.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat artiest werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 3. Artiest houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor artiest onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Artiest is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Artiest zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin artiest gebruikelijk werkt.
 2. Artiest is gerechtigd een assistent of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. Artiest spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.
 4. Artiest levert de geluidsopnamen en digitale songtekst af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit binnen de tussen artiest en opdrachtgever overeengekomen termijn.
 5. Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.
 6. In geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van artiest, waardoor artiest niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventuele gedane betalingen zullen aan opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Indien met artiest is afgesproken dat het muziekstuk tevens door artiest op locatie uitgevoerd wordt, geldt het volgende. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor artiest zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Indien met artiest is afgesproken dat het muziekstuk tevens door artiest op locatie uitgevoerd wordt, geldt het volgende. Opdrachtgever is verplicht voor geschikte geluidsapparatuur en –behoren te zorgen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan artiest, waaronder docht niet uitsluitend begrepen gegevens van de locaties en noodzakelijke telefoonnummers.
 4. Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen in het verschaffen van correcte informatie die artiest nodig heeft om een creatie te kunnen maken.
 5. Indien met artiest is afgesproken dat het muziekstuk tevens door artiest op locatie uitgevoerd wordt, geldt het volgende. Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens de uitvoering hinderlijke handelingen plegen.

 Artikel 7. Opnames van het muziekstuk

 1. Opnames van het muziekstuk worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van artiest ontworpen. Artiest beslist uiteindelijk welke door opdrachtgever aangeleverde informatie bruikbaar is voor het muziekstuk.
 2. De opdrachtgever krijgt voorafgaand een proefversie. De opdrachtgever mag maximaal 3 keer kosteloos wijzigingen met betrekking tot het ontwerp laten doorvoeren.
 3. Voor extra wijzigingen zal artiest extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door fotograaf aan opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 4. Binnen 14 dagen nadat opdrachtgever wijzigingen heeft doorgegeven, levert artiest een nieuw conceptontwerp.
 5. Binnen 14 dagen na levering van het conceptontwerp dient opdrachtgever akkoord te geven op het ontwerp, althans wijzigingen door te geven. Wanneer artiest binnen 14 dagen geen terugkoppeling heeft gekregen, althans geen inhoudelijke wijzigingsverzoeken heeft ontvangen, beschouwd artiest dit als akkoord op het ontwerp en zal artiest de opnames van het muziekstuk definitief maken.
 6. Na bestelling worden de opnames van het muziekstuk binnen ongeveer 3 weken geleverd, tenzij anders overeengekomen. Artiest maakt melding van langere levertijd, wanner daar sprake van is.
 7. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering per e-mail. Dit geldt voor zowel de opnames van het muziekstuk als voor de digitale versie van de songtekst.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de artiest gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent artiest een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat artiest hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal artiest dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door artiest gehanteerde prijzen.
 5. Alle door artiest genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Artiest zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de aanbetaling 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de aanbetaling 50% van de totale factuur.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de resterende 50% van de totale factuur 28 dagen na factuurdatum.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de artiest, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is artiest gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Kosteloze annulering van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk tot 6 weken voor de datum van uitvoering van de opdracht. Wordt de overeenkomst ontbonden tussen 6 weken en 8 dagen voor de uitvoering van de opdracht, dan is 50% van de factuur verschuldigd. Wordt de overeenkomst geannuleerd binnen 8 dagen voor de datum van de opdracht, dan is 100% van de factuur verschuldigd.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten, waaronder doch niet uitsluitend de opnames van het muziekstuk. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is artiest gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door artiest.

 Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de artiest. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan artiest. 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van artiest, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij artiest. De artiest blijft te allen tijde eigenaar van het werk, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever mag de opnames van het muziekstuk voor eigen gebruik verveelvoudigen. Opdrachtgever mag daarbij het muziekstuk echter niet wijzigen of bewerken.
 5. Opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor de publicatie van het muziekwerk op social media, mits onder naamsvermelding van artiest.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van artiest, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 8. Elk gebruik van een werk van de artiest dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van artiest.
 9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van artiest, rekent artiest drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de artiest.

Artikel 13. Portretrecht

 1. De artiest houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Artiest is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de artiest of diens vertegenwoordigers.
 2. Artiest is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
 3. Artiest is niet aansprakelijk voor kwaliteitsafwijkingen door gebruik van eigen geluidsapparatuur.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Artiest houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door artiest aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden met betrekking tot cadeaubonnen

Algemene voorwaarden september 2016

Op de cadeaubonnen uitgegeven door Delise zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van een Delise cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Delise te worden verstrekt. Delise behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Delise of een door Delise aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen
 2. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 3. Cadeaubonnen uitgegeven door Delise zijn enkel inwisselbaar ter zake van diensten van Delise of producten geleverd door Delise .
 4. De Cadeaubon is niet in te wisselen voor geld.
 5. Cadeaubonnen kunnen voor reeds lopende diensten gebruikt worden.
 6. Er kan één cadeaubon per bestelling, geleverde dienst of gekocht product worden gebruikt.
 7. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende diensten. Deze waarde wordt kenbaar gemaakt na de aangevraagde diensten. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt door hetzelfde adres als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
 8. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook op te vragen bij Delise. U kunt een email sturen naar info@delisemusic.nl.
 9. Indien het totaalbedrag van de diensten hoger zijn dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: Overmaken of contant.
 10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd en er aangifte gedaan gaat worden van vervalsing.
 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 14. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Delise. Dit kan via info@delisemusic.nl. Delise zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 15. Alle aangeboden diensten van Delise vallen onder deze cadeaubon.